jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny – co zawiera?

przez dev5e2

Organy podatkowe stale dążą do usprawnienia swojego funkcjonowania. W ten sposób mogą efektywniej sprawdzać, czy przedsiębiorcy poprawnie rozliczają się ze wszelkich zobowiązań, jakie nakłada na nich państwo. Z poniższego artykułu można dowiedzieć się, co zawiera jednolity plik kontrolny i w jaki sposób pomaga organom skarbowym.

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) powstał, aby znieść ewentualne bariery komunikacyjne na linii organy skarbowe-podatnicy. Motywacją do jego wprowadzenia były wyłudzenia skarbowe regularnie dokonywane przez zorganizowane grupy przestępcze. Dzięki JPK urzędy skarbowe znacząco zwiększyły wykrywalność wystawiania faktur przez podmioty niezarejestrowane do VAT.

Jakie rodzaje JPK istnieją?

JPK występuje w kilku różnych wariantach, zwanych strukturami. Jedną z nich jest JPK_VAT. Służą one do ewidencjonowania kupna i sprzedaży. JPK_FA powinni sporządzać ci przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury VAT. JPK_KR pomaga urzędom skarbowym na efektywniejszą kontrolę ksiąg rachunkowych. Z kolei JPK_MAG i JPK_WB służą do kontrolowania magazynów. JPK_PKPIR pozwala fiskusowi na zbadanie poprawności podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Wreszcie JPK_EWP umożliwia nadzór nad ewidencją przychodów.

Kto musi sporządzać JPK?

Obowiązek przygotowania poprawnego JPK mają wszyscy przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na prowadzenie ewidencji w postaci elektronicznej. W praktyce ewidencja papierowa to zjawisko bardzo rzadkie, zatem większość polskich przedsiębiorców ma obowiązek sporządzić JPK. Warto pamiętać, że JPK składany jest bez wezwania. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie są informowani o nadchodzącym terminie, do którego muszą przesłać plik.

Przedsiębiorcy nie są jedyną grupą, jaka musi przesyłać JPK. Innymi podmiotami z takim zobowiązaniem są jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Osoby fizyczne prowadzące ewidencję podatkową w programach komputerowych również składają JPK.

JPK musi być sporządzony zgodnie z szeregiem wytycznych. W przeciwnym razie organy skarbowe nie przyjmą go do wiadomości. Z tego względu warto skorzystać z generatora, który oszczędzi przedsiębiorcom niepotrzebnego stresu. Ponadto samodzielne wypełnianie każdego pola krok po kroku jest bardzo czasochłonne. Czas można by oczywiście przeznaczyć na inne aktywności, bardziej związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykładowy generator można uzyskać pod adresem https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/jpk/. Jest on zgodny z najnowszymi strukturami logicznymi. W przypadku jakichkolwiek zmian jest natychmiastowo aktualizowany, by sprostać nowym standardom.

Jednolity Plik Kontrolny – co zawiera?

JPK przekazywany jest organom kontrolnym co miesiąc w formie pliku XML. Musi zawierać określone dane, aby mógł spełnić swoją funkcję. Każda część JPK rozpoczyna się od nagłówka. Po nim wpisuje się wszystkie dane składającego go podmiotu. Są to:

  • NIP
  • nazwa
  • wszelkie dane podmiotu
  • data utworzenia raportu
  • cel złożenia JPK
  • okres objęty obowiązkiem raportowania

Po danych następuje tak zwana część merytoryczna. Umieszcza się w niej informacje o zdarzeniach gospodarczych. W zależności od konkretnej struktury będą to różne kwestia. Przykładowo w JPK_FA znajdą się dane wszelkich wystawionych faktur. Z kolei JPK_EWP musi zawierać informację o każdym uzyskanym przychodzie wraz z jego źródłem.

Każda ze struktur zamykana jest częścią kontrolną. Zawiera ona sumy wszystkich wartości, jakie wykazane zostały w części merytorycznej. Sumowane są poszczególne wiersze. Jak widać, JPK jest dość obszerny. Oznacza to czasochłonność, a także ryzyko popełnienia niepożądanych błędów. Dlatego znacznie lepszą praktyką jest powierzenie jego sporządzenia sztucznej inteligencji. W ciągu kilku chwil bezbłędnie dokona ona tego, nad czym człowiek pracowałby co najmniej kilka godzin. W ten sposób zyskuje się gwarancję, że perfekcyjny plik będzie gotowy przed terminem jego złożenia. Każdorazowo jest to dwudziesty piąty dzień miesiąca następnego.