dokument

certyfikat SCC – co to jest?

przez dev5e2

Poszukując pracy na budowie za granicą: w Niemczech, Szwecji, Anglii czy Holandii, pracownik może zostać zapytany o certyfikat SCC. Również firmom, które ubiegają się o podwykonawstwo na budowach, często stawiany jest warunek posiadania tego dokumentu dla pracowników, ale również dla przedsiębiorstwa. Warto więc przed przystąpieniem do szukania pracy sprawdzić, co to certyfikat SCC i w jaki sposób można go uzyskać.

Dlaczego powstało SCC?

Obecnie funkcjonujące duże budowy przypominają wieżę Babel. Pracują na nich różne firmy podwykonawcze oraz ekipy ze wszystkich stron świata. Niestety, nie wszędzie obowiązują europejskie standardy bezpieczeństwa.

Początkowo pracownicy z innych krajów, a zwłaszcza spoza Europy, przystępowali do pracy na budowie w oparciu o własne przepisy BHP, które nie przystawały do wymagań inwestora. Rodziło to konflikty pomiędzy inwestorem i podwykonawcami, a także – potencjalne oraz faktyczne wypadki, często śmiertelne.

Zdarzało się, że przez brak koordynacji dwóch brygad zagrożenie stanowiła praca ekipy niedotrzymującej przyjętych w Europie standardów, a wypadkowi ulegał pracownik firmy przestrzegającej kultury bezpiecznej pracy, ale wykonujący swoje zadanie w pobliżu. Sytuacje takie powodowały znaczne straty finansowe inwestora budowy. Wypadki przy pracy oznaczały przestoje i opóźnienia, wyższe składki ubezpieczeniowe, a także wypłaty odszkodowań.

Chcąc uniknąć takich sytuacji, inwestorzy z krajów Beneluxu wprowadzili własne wytyczne, które muszą spełniać firmy ubiegające się o podwykonawstwo na budowach. Przewidziano kilka wariantów, dlatego przed przystąpieniem do przetargu należy zorientować się, o jaki certyfikat SCC chodzi.

Co to jest certyfikat SCC?

Certyfikat SCC należy rozpatrywać w dwóch aspektach: firmy i pracownika. Rozważając, co to jest i kiedy go stosować, trzeba brać pod uwagę:

  • wersję dla firmy – do 35 osób obowiązuje tzw. certyfikacja ograniczona (uproszczona), natomiast powyżej 35 osób – nieograniczona,
  • wersję dla pracownika – ważny na 10 lat po odbyciu szkolenia, które wyjaśnia, co to certyfikat SCC i jakie wymagania stawiane są personelowi w kwestiach BHP. Dla pracowników liniowych ma on symbol SCC018, dla kadry kierowniczej – SCC017.

Certyfikacja SCC firmy

Certyfikacja firmy polega na zweryfikowaniu przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację, czy przedsiębiorstwo stosuje standardy pracy określone w tzw. Safety Checklist for Contractors (akronimem nazwy jest właśnie SCC). Jest to lista kontrolna, składająca się z kilkudziesięciu punktów, dotyczących m.in. 

  • szkoleń;
  • prewencji BHP, w tym – określania ryzyka, regularnych samokontroli i kontroli na budowie celem wykrycia potencjalnych zagrożeń oraz ich usuwania;
  • zabezpieczenia pracownika w środki ochrony zbiorowej i indywidualnej;
  • przeglądów i utrzymania w sprawności maszyn oraz urządzeń;
  • ochrony środowiska;
  • zachowania się w trakcie wypadku lub pożaru oraz po wystąpieniu incydentu;
  • współpracy i koordynacji pomiędzy podwykonawcami na budowie.

Audyt przeprowadzany jest na budowie, a ubiegająca się o certyfikat SCC firma musi uzyskać określoną ilość punktów, spełniając poszczególne wymagania z listy.

Co to certyfikat SCC dla pracowników i jak go uzyskać?

Kiedy pracownik zadaje pytanie, co to jest certyfikat SCC i do czego ma on służyć, odpowiedź może być tylko jedna: do podwyższenia świadomości i polepszenia bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Taki też cel przyświeca szkoleniu, w którym obligatoryjnie należy uczestniczyć, by otrzymać ten dokument dla pracownika.

Robotnicy pracujący na dużych polskich budowach nie będą zaskoczeni wymaganiami. Dzieje się tak, ponieważ większość inwestorów i generalnych wykonawców, np. w sektorze energetycznym, garściami czerpie ze standardów SCC. Dodatkowo polskie prawo jest bardzo rygorystyczne pod kątem bezpieczeństwa pracy na budowach.

Niespotykanymi dotychczas nowościami mogą być np. tzw. toolboxy – obligatoryjne, krótkie, codzienne szkolenia wykonywane przez kierownika lub mistrza robót czy też LMRA (Last Minute Risk Analysis), czyli krótka analiza ryzyka, którą członek ekipy ma obowiązek wykonać przed rozpoczęciem pracy.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu pracownik otrzymuje certyfikat SCC, który upoważnia go do pracy na budowach takich krajów jak Niemcy, Anglia, Holandia, Szwecja, Francja czy Austria.